Optagelse af elever på Sdr. Nærå Friskole.
 
At vælge Sdr. Nærå Friskole er et aktivt tilvalg, der forpligter såvel forældre, børn og skole på i fællesskab at arbejde for den enkeltes skoleglæde og udvikling. På baggrund af skolens værdier tilbydes en skolegang, hvor det enkelte barn udfordres fagligt og menneskeligt med henblik på, at udvikle og styrke de potentialer hvert enkelt barn besidder.
 
Det forpligtende fællesskab vægtes højt, og det forventes, at man som familie deltager i livet på og omkring skolen, dvs. forældremøder, haveaftener, fællesspisninger, klassearrangementer, fællesmøder, samt hvad der ellers måtte blive arrangeret på skolen.
 
Det bedste udgangspunkt for et godt og givtigt samarbejde er åbenhed og dialog, hvorfor skolen opfordrer alle til at henvende sig til skolens ledelse eller lærerne, såfremt der måtte være noget, man har brug for at drøfte omkring sit barns skolegang.
 
Skolen regner med, at alle relevante oplysninger vedrørende jeres børn bliver viderebragt til skolen, og det forventes, at I giver samtykke til, at skolen kan henvende sig i daginstitution og evt. tidligere skole for at indhente relevante oplysninger. På den måde kan vi sikre netop jeres barn en tryg start på Sdr. Nærå Friskole.
 
Indskrivning til børnehaveklassen
Ønsker man sit barn tilmeldt børnehaveklassen, henvender man sig på skolens kontor, der sørger for papirarbejdet. Når I har modtaget en bekræftelse fra skolen, er barnet optaget eller placeret på skolens venteliste. Vi gør opmærksom på, I ikke oplyses om, hvor på en eventuel venteliste jeres barn står, da der er flere hensyn at tage såsom søskendegaranti, kønsfordeling mm.
 
Ca. et år før skolestart bliver i bedt om at betale et depositum, der dækker første skolepengerate, når barnet starter.
 
I efteråret inden skolestart inviteres I som forældre til en samtale med skolens leder, der vil orientere om skolens værdigrundlag og dagligdag. 
 
I januar og i marts før skolestart indbydes til forældremøde med børn.  Disse møder har til formål at afklare alle de mange spørgsmål, der presser sig på ved skolestart og sikre et tidligt samarbejde med jer forældre. Børnene deltager også i disse møder, hvor de lærer hinanden og de voksne i SFO at kende.
 
Hos os starter børnene i skolens stjerneklasse til april og fortsætter herefter i skolens børnehaveklasse til august.
 
Udsættelse af skolestart
Lovgivningsmæssigt er der krav om, at barnet skal starte i skole det kalenderår, det fylder 6 år. Kun i særlige tilfælde, som skal begrundes i barnets udvikling, kan forældrene anmode om udsat skolestart. Det er i sådanne tilfælde kommunalbestyrelsen, der godkender.
Kommunalbestyrelsen har ikke lovhjemmel til at uddelegere beslutningskompetencen til ledelsen på privat- og friskoler. Derfor må kommende forældre på Sdr. Nærå Friskole, som ønsker at vente et år med at sende barnet i skole, sende anmodning om udsat skolestart direkte til skoleafdelingen i kommunen.
 
     
     
Kommer du fra en anden skole, men ønsker at starte på Sdr. Nærå Friskole?
Optagelse på skolen udenfor normal skolestart kan kun ske efter en samtale med skolens leder og klassens lærere. Ring til skolen og aftal tidspunkt for et besøg.
 
Værd at vide inden indmeldelse på skolen .
·         Hos os er børnene i centrum, og det er deres skoleglæde, vi sammen sætter rammerne for.
·         Vi regner med, at I har læst og accepteret skolens værdigrundlag, inden I melder jeres barn ind på skolen.
·         Skolen forventer jeres opbakning, men lytter gerne til gode råd.
·         Vi skal altid være i dialog omkring børnenes skolegang – også når det er svært.
·         Skolen arbejder sammen med kommunens PPR og er underlagt den skærpede underretningsforpligtigelse.
·         Skolens benytter intra til kommunikation mellem skole og hjem.
 
Økonomi:
Skolepengene fastsættes af skolens bestyrelse og vil altid fremgå af skolens hjemmeside.
Udover skolepenge må man påregne udgift til de årlige lejrture og evt. ekskursioner i forbindelse med undervisningen.
 
IT:
Skolen har trådløst netværk og interaktive tavler, og det forventes, at eleverne fra 5. klassetrin medbringer egen bærbar computer. Yngre elever kan lejlighedsvist blive bedt om at medbringe en computer, som dog ikke behøver være barnets personlige.